Saturday, 21 June 2014

Status Hadis Gugurnya Dosa Suami Isteri Yang Saling Berpegangan TanganSaya ditanya tentang hadis di dalam gambar di atas. Maka saya katakan hadith ini salah satu jalurnya palsu dan jalur yang kedua munkar munkar (terlalu daif). Keterangannya seperti berikut:

Hadis ini diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri melalui dua jalur:

1. Jalur pertama: terdapat perawi yang bernama Ismail bin Yahya al-Tamimi. Beliau meriwayatkan hadis ini dari Mis'ar bin Kidam, Dari Atiiyah al-ِAufi dari Said al-Khudri.

Ismail bin Yahya bertaraf pendusta. Maka riwayatnya palsu. (Rujuk: al-Zahabi, al-Mughni fi al-Dhu'afa', hlm. 42)

2. Jalur kedua: Terdapat perawi bernama Ibrahim bin Nasih. Beliau meriwayatkan hadis ini dari al-Nadhr bin Syumail dari Mis'ar bin Kidam dari Atiyyah al-Aufi. (Rujuk: Tarikh Asbahan, hlm.242)

Abu Nuaim al-Asbahani menyatakan bahawa Ibrahim bin Nasih ini adalah perawi matruk (ditinggalkan riwayatnya).

Ishaq bin Rahuyah pula menyatakan beliau banyak meriwayatkan hadis munkar dari al-Nadhr bin Syumail. (Rujuk: Lisan al-Mizan, jld. 1, hlm 372)

Riwayat ini juga mempunyai masalah yang ketiga iaitu perawi yang bernama Atiyah al-Aufi. Beliau daif di sisi ulama hadis.

No comments:

Post a Comment