Tuesday, 9 September 2014

Jawapan Kepada Shufiyyah al-Nuriyyah -Bahagian 4

Saya telah pun membaca jawapan balas saudari Shufiyyah al-Nuriyyah kepada artikel ke 4 saya. Setelah membaca artikel ke 4 ini saya menjadi teramat kecewa kerana tiada apa perkara baru yang beliau masukkan dalam artikel ini melainkan ulangan semata kepada artikel-artikel beliau sebelum ini. Jika ada maklumat yang baru pun, ia tiada kaitan langsung dengan fokus perbincangan saya dan beliau dalam isu jeliran lidah ini. Saya akan jawab semula artikel beliau ini memandangkan artikel beliau tidaklah begitu sarat dengan bukti kukuh. Sesiapa yang mahir ilmu ilal hadis berkemungkinan akan ketawa melihat mimik tulisan saudari Shufiyyah kerana bersungguh-sungguh memutar belitkan status umum seorang perawi soduq untuk membenarkan kesilapan yang beliau lakukan dalam riwayat berdasarkan bukti dan petunjuk yang kuat.

Berikut adalah jawapan balas saya kepada artikel terbaru beliau:

1. Kata Shufiyyah:

Penjelasan Ibn Rajab al-Hanbali tentang Muhammad bin ‘amr terlalu singkat dan ringkas, perlu adanya istiqra jarh dan ta’dil dari para ulama hadits lainnya. Dan saya telah sebutkan pada artikel sebelumnya, tidak sedikit para ulama jarh yang menta’dilnya secara muthlaq, bahkan Yahya bin Ma’in sendiri pun dalam riwayat yang lain mentautsiqnya. Kesimpulannya Muhammad bin ‘Amr ini shaduq, akan tetapi hafalannya sedikit kacau. Namun beliau tidak diikutkan dalam derajat perawi lemah (dhu’afaa). Beliau tengah-tengah antara perawi sahih dan perawi lemah. Dan perawi yang memilik status Shaduuq lahu awhaam, oleh para ulama hadits disepakati sebagai ihtijaj bukan istisyhad.

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan :

رواية الصدوق الذي لم يوصف بتمام الضبط والاتقان وهذا هو الحسن لذاته
“ Periwayatan perawi shaduq yang tidak disifati dengan dhabth dan itqan yang sempurna, maka haditsnya adalah hasan lidzaatih “.[1]

Bahkan ketika beliau mentakhrij dalam hadits—hadits yang ada di Misykah, ketika mengomentari Muhamamd bin ‘Amr, beliau mengatakan :

صدوق في حفظه شئ وحديثه في مرتبة الحسن لا ينحط الى الضعف
“ Ia Shaduq, di dalam hafalannya ada sedikit kekacauan dan haditsnya dalam martabat hasan yang tidak sampai dhaif “.

Saya jawab:

i. Ini adalah kenyataan berulang-ulang saudari Shufiyyah kepada saya dalam artikel-artikel sebelum ini dan saya tidak pasti sampai bila ia akan diulang. Ia bukan perkara baru. Saudari Shufiyyah seolah-olah mahu mempengaruhi pembaca bahawa saya menyalahi pandangan majoriti ulama yang menganggap Muhammad bin 'Amr sebagai soduq lahu awham (yang mempunyai kesilapan). 

ii. Pembaca yang teliti akan tahu bahawa cubaan saudari tidak berjaya. Tidakkah saudari tahu bahawa saya tidak pernah MENGHUKUM DAIF SEMUA RIWAYAT MUHAMMAD BIN 'AMR? Saya hanya menilai daif riwayat ini kerana jalur yang sahih bagi riwayat ini adalah mursal. Riwayat mausul Muhammad bin 'Amr adalah kesilapan beliau yang dibuktikan oleh bukti dan petunjuk selari dengan kalam Imam Ahmad dan kalam Yahya bin Maien dalam isu ini.

iii. Saudari Shufiyyah seboleh-boleh menukilkan kalam ulama yang menyatakan riwayat perawi soduq sebagai hasan. Saya tidak membantah pernyataan ini bahkan saya mengakuinya. Tetapi ia bukan secara mutlak seperti mana riwayat tsiqah tidak tidak disahihkan secara mutlak. Mana-mana riwayat tsiqah atau soduq yang terbukti dengan petunjuk dan bukti bahawa ia silap maka ia akan dihukum ma'lul atau mu'all (cacat). Rujuklah kitab 'Ilal al-Daraqutni dan Ilal Ibn Abi Hatim untuk lihat berapa banyak riwayat Muhammad bin 'Amr yang dihukum daif kerana berlaku kesilapan dalam riwayatnya. Saya sudah bawakan contohnya sebelum ini. Cuma saya tidak pasti mengapa begitu susah bagi anda untuk memahaminya. Adakah kerana anda sengaja buat-buat tidak faham atau ilmu 'ilal hadith ini terlalu besar untuk otak anda yang mungkin sedikit kecil. 

iv. Ya benar, sememangnya kita perlu melakukan istiqra (penelitian menyeluruh) terhadap riwayat-riwayat Muhammad bin 'Amr. Bukankah saya sudah memberi contoh riwayat Muhammad bin 'Amr yang ulama hadis daifkan? Adakah ia bukan penelitian menyeluruh dari ulama ilal hadith? Ataupun anda menganggap ulama semisal Abu Hatim, Abu Zur'ah dan al-Daraqutni adalah pelajar baru hadis yang hanya mahir berslogan tajdid?

v. Proses "Penelitian menyeluruh" pada saya bukan hanya sekadar teori penyedap artikel. Ia mesti berbukti. Itu beza saya dan anda. Saya membawa bukti dari ulama 'ilal ketika mendaifkan riwayat Muhammad bin Amr yang bercanggah. Manakala anda pula apabila bertemu kalam yang tidak menyokong pandangan anda seperti kalam imam Ahmad dan Yahya bin Maien maka anda tinggalkan begitu sahaja. Sehingga sekarang saya belum pernah baca ulasan anda terhadap kalam imam Ahmad. Ataupun Imam Ahmad juga pelajar baru di bidang hadis bagi anda?

2. Shufiyyah berkata lagi:
Oleh para ulama Ushul perawi semacam ini bisa diterima dan sifat ke-irsalannya tidak merusak haditsnya bahkan oleh imam Nawawi ini dikatakan sebagai pendapat jumhur ulama :

Bahkan imam an-Nawawi mengatakan :

إذا روي الحديث موصولا ومرسلا ، فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء لأنها زيادة ثقة ، وهي مقبولة عند الجماهير
“ Jika suatu hadits diriwayatkan secara maushul dan mursal, maka hukumnya (ditetapkan) yang maushul menurut pendapat mayoritas ulama, kerana ia merupakan tambahan tsiqah, dan ini diterima menurut mayoritas ulama “.[2]

AL-Khaththabi juga mengatakan hal yang sama :
وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء
“ Inilah yang diterima oleh banyak ulama dan digunakan pada umumnya ahli fiqih “.

Saya jawab:

i. Saya letih dengan ulangan semacam ini. Sudah berapa bukti yang saya tunjukkan bahawa ulama hadis tidak meletakkan hukum umum untuk menerima hadis mausul apabila berlaku percanggahan antara mursal dan mausul dalam satu riwayat. Sebaliknya mereka melihat kepada bukti dan petunjuk. Demikianlah yang disebut oleh Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Hajar, al-Sakhawi, al-'Alaie dan ramai lagi. Apakah anda tidak pernah membuat rujukan kitab-kitab 'ilal semisal kitab al-'Ilal al-Kabir karya al-Tirmizi, 'Ilal Ibn Abi Hatim, 'Ilal al-Daraqutni dan seumpamanya sebelum membuat kesimpulan? Begitu mudah anda benarkan diri anda digelar sebagai penyelidik (ilmu hadith) tanpa membaca kitab-kitab penting sebegini atau memahaminya dengan baik? 

ii. Manakala kandungan kalam imam al-Nawawi itu dikiritik oleh ulama hadis yang datang kemudian daripadanya semisal Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn Hajar, al-Sakhawi, al-'Alaie.

3. Shufiyyah berkata lagi:

Apatah lagi hadits Muhammad bin ‘Amr ini memiliki syawahid yang serupa dan semakna dengannya. Meskipun berbeza dalam lafadz, namun ia seruapa dan semakna yang menguatkan bahwa Nabi bergurau (bercanda) dengan budak kecil dengan cara mencium ataupun menjelirkan lidahnya, sama ada kepada Hasan ataupun Husain, semuanya berlaku. Maka menurut saya, hadits menjelirkan lidah ini hasan li ghairihi kerana ia dikuatkan dengan riwayat dari imam Bukhari yang semakna meskipun berbeda dalam lafadznya.

Saya jawab:

i. Berbeza dalam lafaz tetapi semakna? Ini ajaib. Bagaimana menjelirkan lidah semakna dengan mencium? Bagaimana satu riwayat menyebut menjelirkan lidah kepada Hasan tanpa menyebut Husain semakna dengan riwayat yang menyebut menjelirkan lidah kepada Husain tanpa menyebut Hasan? 

ii. Semuanya berlaku? Anda perlu bukti untuk ini kerana saya juga bisa saja mengatakan ia juga tidak mustahil untuk tidak berlaku.

4. Shufiyyah meneruskan perbincangan:

Kamu tidak profesional dalam menilai Ibn Hibban dan al-Hakim, seolah Ibnu Hibban jarh dan ta’dilnya patut ditolak secara muthaq. Imam al-Laknawi menepis tuduhan tasahul Ibnu Hibban.
وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح. وهو قول ضعيف
“ Sebagian ulama menisbatkan tasahul kepada Ibnu Hibban, dan mengatakan, “ Ibnu Hibban terlalu luas melangkah di dalam bab taustiq, ia mentautsiq banyak perawi yang seharusnya dijarh “, ini adalah ucapan lemah “.[3]
Imam al-Laknawi justru melemahkan ucapan pendapat yang menisbatkan tasahul kepada Ibnu Hibban.

Jika kita mau mengkaji lebih dalam, maka kita akan mendapati kebenaran ucapan al-Laknawi, karena dalam muqaddimah kitab ast-Tsiqaat : 1/13, Ibnu Hibban telah menjelaskan bahwa ada dua jenis pentaustiqan beliau yaitu yang pertama, perawi yang para ulama berikhtilaf (berbeda pendapat) dalam jarh dan ta’dilnya, jika sahih menurut beliau, maka beliau memasukannya ke dalam tsiqatnya, jika tidak, maka beliau memasukkannya ke dalam kitab al-Majruhinnya atau kitab beliau lainnya.

Kedua, perawi yang tidak diketahu jarh dan ta’dilnya, akan tetapi guru dan muridnya (perawi darinya) adalah orang tsiqah dan tidak datang dengan hadits mungkar, maka dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Dan Ibnu Hibban tidak menyendiri dengan kaidahnya ini sebagaimana telah saya jelaskan sebelumnya. Maka menisbatkan tasahul secara muthlaq terhadap Ibnu Hibban adalah suatu kekeliruan, karena yang dituduh tasahul oleh ulama adalah jenis pentaustiqan beliau yang kedua, adapun jenis pentaustiqan beliau yang pertama, maka sama dengan pentaustiqan para imam hadits lainnya, tidak berbeda.

Adapun al-Hakim, maka para ulama hadits senantiasa menukil tautsiq al-Hakim dan berpegang dengannya, kitab-kitab ulama hadits penuh dengan penukilan tautisq al-Hakim. Karena beliua seorang imam hadits di masanya, dan memiliki pengetahuan luas tentang jarh dan ta’dil serta illat-illat hadits. Sampai-sampai imam ad-Daruquthni mendahulukannya daripada guru-gurunya yang lainnya. Al-Hafidz Abu Hatim al-Abdawi mengatakan :
وسمعت مشيختنا يقولون : كان الشيخ أبو بكر بن إسحاق ، وأبو الوليد النيسابوري يرجعان إلى أبي عبد الله الحاكم في السؤال عن الجرح والتعديل ، وعلل الحديث ، وصحيحه ، وسقيمه
“Aku mendengar guru-guruku berkata, “ Syaikh Abu Bakar bin Ishaq dan Abul Walid an-Naisaburi merujuk kepada Abu Abdillah al-Hakim di dalam pertanyaan tentang jarh dan ta’dil, illat hadits, sahih dan cacatnya “.

Para ulama hadits memang sepakat tentang sikap tasahul imam al-Hakim, di antaranya :

Al-Hafidz Ibnu Shalah, beliau mengatakan :
أنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به».
“ Al-Hakim berluas dalam melangkah di dalam pensyaratan sahih, dan bermudah-mudahan di dalam memtuskan kesahihan “[4]

Imam an-Nawawi :
الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا
“ al-Hakim orang yang mutasahil sebagaimana penjelasan terdahulu berulang-ulang “[5]

Adz-Dzahabi mengatakan :

يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك
“ Menilai sahih di dalam kitab mustadraknya beberapa ahdits yang gugur dan banyak sekali “[6]

Akan tetapi sikap tasahul al-Hakim adalah hanya khusus pada kitab al-Mustadrak beliau saja dan tidak pada yang lainnya, karena di saat beliau menulis al-Mustadrak usia beliau sudah menginjak 70 tahun ke atas dan beliau tidak sempat mengkaji keseluruhannya karena telah didahului oleh ajal beliau. Sebagaimana disebutkan oleh al-Laknawi :

وكم من حديث حكم عليه الحاكم بالصحة وتعقبه الذهبي بكونه ضعيفا أو موضوعا: فلا يعتمد على المستدرك للحاكم ما لم يطالع معه مختصره للذهبي
“ Berapa banyak hadits yang dinilai sahih oleh al-Hakim lalu dikomentari oleh adz-Dzhahabi dengan dhaif atau maudhu’, maka tidak dipegang kitab al-Mustadrak al-Hakim semenjak tidak mempelajari bersamanya kitab mukhtahsahrnya karya adz-Dzahabi “[7]

Saya jawab:

i. Saya tidak professional? Atau anda yang mempunyai berakal sederhana laju? Saya menukilkan kalam Ibn Hajar di dua tempat dalam al-Nukat. Itu bukan pandangan saya, ia adalah pandangan Ibn Hajar terhadap Ibn Hibban. Adakah anda cuba untuk menyatakan Ibn Hajar tidak profesional? Amat biadap sekali! Apakah anda sudah menjadi wahabi sehingga tidak hormat kepada ulama ahli sunnah sehebat Ibn Hajar?!

ii. Ini kerana saya membincangkan metod Ibn Hibban dalam mensahihkan hadis tanpa melihat kepada illah (cacat) tersembunyi. Ia adalah hasil penelitian Ibn Hajar. Anda pula bawakan kalam al-Laknawi dalam isu pandangan Ibn Hibban dalam al-Jarh wa al-Ta'dil (menilai perawi). Apa kaitan antara keduanya? Saya berbincang dalam isu lain sedang anda pula terpekik-pekik di lembah yang lain. Saya cadangkan anda fahami betul-betul perbezaan antara keduanya. 

iii. Kemudian anda terlalu berbincang panjang tentang al-Hakim. Saya tidak pasti apa kaitannya kerana kita tidak berbincang tentang al-Hakim dalam artikel yang lepas. Mungkin anda bawakan nukilan-nukilan tentang al-Hakim sekadar untuk memnajangkan artikel ke 4 sahaja barangkali. Maafkan saya jika telahan saya salah.

5.  Shufiyyah berkata:

Dalam isu hadits menjelirkan lidah ini, di mana letak syadznya ?? ziyadah sanad oleh Muhammad bin ‘Amr dikuatkan dalam sahih Bukhari dalam isu hadits yang sama melalui jalur az-Zuhri meskipun lafadznya berbeda (antara mencium dan menjelirkan lidah) namun ia menjadi qarinah bagi hadits Muhammad bin ‘Amr ini.

Imam Bukhari meriwayatkan :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا فَقَالَ الْأَقْرَعُ إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

Riwayat ini melalui jalur az-Zuhri, dan ini menunjukkan makhraj haditsnya tidak hanya satu melainkan lebih dari satu. Meskipun matan hadits tidak menyebutkan nabi menjelirkan lidah, namun syahid ini semisal atau semakna dengan hadits menjelirkan lidah “. Bisa saja kemungkinan terjadi dua perkara tersebut, Nabi mencium dan Nabi menjelirkan lidah kepada Hasan. Ini tidaklah mustahil.

Saya jawab:

i. Ini lagi lucu. Sememangnya pertanyaan anda: "di mana syadznya?" menunjukkan jauhnya anda dari berinteraksi dengan kalam-kalam ulama 'ilal. 

ii. Tidakkah anda tahu bahawa ulama hadis menganggap apa sahaja pertambahan dalam riwayat yang mengubah hukum (samada pada sanad atau matan) maka ia dikira percanggahan yang perlu diselesaikan berdasarkan bukti dan petunjuk? Anda pula senang-senang nak kata ia semakna dan saling kuat-menguatkan. 

iii. Saya tidak pasti, mungkin saja dalam bahasa Indonesia tidak ada beza antara perkataan menjelirkan lidah dan mencium tetapi dalam bahasa Malaysia dan bahasa arab amat berbeza. Maka perbezaan ini perlu dirungkaikan.

6. Shufiyyah menyatakan lagi:

Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadits tersebut sebagai berikut :

 ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن، أخرجه أبو يعلى بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم .ووقع في رواية الإسماعيلي عن هشام بن عروة عن أبيه قوله: “جاء أعرابي يحتمل أن يكون الأقرع بن حابس ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي… ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم
“ Dan berlaku pula hal itu kepada Uyainah bin Hishn, dikeluarkan oleh Abu Ya’la dengan sanad yang tsiqah dari Abu Hurairah, ia berkata, “ Uyainah bin Hishn datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam “. Dan berlaku juga dalam riwayat al-Ismai’ili dari hisyam bin Urwah dari ayahnya. Ucapannya : “ Telah datang seorang pelosok desa “, dimungkinkan ia adalah al-Aqra’ bin Habis, dan dimungkinkan juga ia adalah Qais bin ‘Ashim at-Tamimi; as-Sa’di….(kemudian Ibn Hajar mengatakan), “ Dan dimungkinkan hal itu berlaku pula kepada semuanya…”[8]

Dari komentar al-Hafidz Ibnu Hajar dipahami bahwasanya boleh saja peristiwa itu berlaku kepada para sahabat yang telah disebutkan nama-namanya dalam riwayat sahih di atas dan hal ini tidaklah mustahil. Saya yakin anda akan membantah huraian ini, itu terpulang kepada anda, kami tetap meyakini hadits menjelirkan lidah adalah Hasan lighairihi bukan dhaif. Jika anda masih tetap mengatakan hadits ini dhaif, silahkan saja kerana itu haq anda. Terlebih anda mengakui amalan menjelirkan lidah ini boleh diamalkan kerana tidak termasuk dalam isu hukum hakam dan akidah. Dan sungguh sangat banyak hadits-hadits sahih yang tidak diabadikan oleh imam Bukhari dalam sahihnya, sebab beliau memang tidak menulis semua hadits sahih yang dihafalnya, boleh saja ada hadits-hadits mutaba’at dan syawahid yang tidak tertulis atau tercetak dalam satu buku hadits. tentunya al-Iraqi dan Ibnu Hibban menilai hadits ini maqbul sesuai metode yang mereka pegang. Wa Allahu A’lam.
 
Saya jawab:

i. Di mana Ibn Hajar mensabitkan Nabi sallallah alaih wasallam menjelirkan lidahnya kepada cucunya?

ii. Riwayat Abu Ya'la yang dimaksudkan oleh Ibn Hajar juga menyebutkan Nabi sallallah alaih wasallam mencium kedua cucunya. Bukan menjelirkan lidahnya. Ada beza antara kedua itu wahai ustazah penyelidik.

iii. Manakala pandangan Ibn Hajar yang menyatakan ia berlaku kepada Aqra' bin Habis dan 'Uyaynah bin Hisn bercanggah pula dengan pandangan al-Khatib al-Baghdadi. Beliau pula menganggapnya sebagai percanggahan. Rujuk artikel yang lepas untuk perbahasan lanjut.  

iv. Saya tidak menerima alasan "tidak mustahil" anda. Kerana saya juga mempunyai alasan tidak "mustahil" untuk ia tidak berlaku. 

iv. Alhamdulillah akhirnya anda sendiri akui bahawa isu ini isu khilaf. Dari awal lagi saya nyatakan bahawa pendirian saya bahawa isu ini bukanlah isu akidah yang perlu sehingga gabungan tenaga anda dan al-Katibi untuk menghentam saya. Saya sendiri nyatakan dalam artikel yang pertama saya bahawa walaupun hadis jeliran lidah ini tidak sabit dari Nabi sallallah alaih wasallam tetapi ia adalah perkara yang tidak dilarang untuk dilakukan. Tambahan pula jika dilakukan bertujuan untuk bergurau dengan kanak-kanak.

Wallahua'lam.

1 comment:

  1. Subhanallah, terima kasih untuk pelajarannya.

    Sekadar info, mempelajari fiqih sekarang lebih praktis lewat software ensikloopedi fiqih. Info lebih lengkap klik http://ensiklopedifiqih.com

    ReplyDelete